Salgs- og leveringsbetingelser – Garderobe | Skyvedørsgarderober | Garderobeeksperten.no

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Betingelsene gjelder for alt salg fra Garderobeeksperten AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet i henhold til lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 som regulerer handel mot privatkunder (heretter – «forbrukerkjøpsloven»). Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Eventuell produktdokumentasjon og/eller produkt-/ monteringsanvisninger som er utstedt av Garderobeeksperten AS i forbindelse med kjøpet, utgjør også del av avtalen. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Parter
Selger er: Garderobeeksperten AS, Trondheimsveien 405, 0953 Oslo, blir i det følgende benevnt som «vi», «oss», «selger» eller «Garderobeeksperten». Org.nr.: 914 327 636 MVA. Tlf: 955 55 485. E-post: post@garderobeeksperten.no Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt», «kjøper» eller «kunde».

Priser
Priser for våre varer er oppgitt inkl. frakt. Pris for evt. montering kommer i tillegg. Alle priser oppgis inkl. mva. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke innvirkning på avtalen.

Betalingsvilkår. Salgspant
Betaling for varene skjer i to omganger. 50% av kjøpesummen betales før igangsetting av produksjonen. Resterende del av kjøpesummen betales med bankkort i mobil betalingsterminal ved levering. Alle kjøp forutsetter full betaling av varene og andre avtalte og nødvendige omkostninger før utlevering kan skje. Betalingsutsettelse kan ikke påregnes. Ved overskridelse av betalingsbetingelsene beregnes forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.

Selger har salgspant i de leverte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger (utgifter til lagring, emballasje, transport og montering av det solgte), jf pantelovens §§ 3-14 og 3-22. Salgspantet omfatter alle varer som er bestilt av kunden og som er omfattet av ordrebekreftelsen.

Leveringstid
Alle oppgitte leveringstider er veiledende og kan avvike. Med leveringstid menes tidsrommet fra selger har mottatt første delbetaling til kunden mottar varene. Selger forplikter seg til å informere kjøper etter beste evne angående eventuelle avvik fra den oppgitte leveringstid.

Montering. Kjøpers plikter før montering
Det er kjøpers ansvar å påse at det er god fremkommelighet til dit varene skal monteres.

Kjøper plikter å dekke til gulv i gangsoner og fjerne eventuelt dekke til ting som kan ta skade.

Noe støv må forventes under montering og det er kjøpers ansvar å dekke til møblene ol.

Ved kompliserte løsninger må vi ofte montere i to omganger. Dette gjelder særlig trappeløsninger og komplisert skråtak.

Vi tar med oss emballasje fra våre produkter og leverer disse til gjenvinning. Vi kan også avtale og ta med oss gammel garderobe mot tillegg i prisen for arbeid og avfallshåndtering.

Elementer i retur for miljømessig utvinning må være demontert og avinstallert når vi ankommer, med mindre avinstallering inngår i prisen og dette fremgår av ordrebekreftelsen.

Egen montering
Kjøper plikter å lese nøye gjennom den produktdokumentasjon og/eller monteringsanvisning som følger vedlagt ordrebekreftelsen fra selger. Montering bør skje ved bruk at autoriserte fagfolk, og ved tvil forbundet med montasje eller bruk skal Garderobeeksperten eller fagperson konsulteres før montering.
For det tilfellet monteringsanvisning ikke følger vedlagt, oppfordres kjøper til å kontakte selger for oversendelse av denne før montering igangsettes.
Det skal bare benyttes kvalifisert personell til elektriske installasjoner.
Selger bærer intet ansvar tilknyttet skader ved feil og mangelfull montering.
Varer med feil eller mangler må ikke monteres. Kjøper har ikke reklamasjonsrett på varer med feil eller mangler som er montert.

Ved montasjekjøp: Feil og mangler. Reklamasjon
Reklamasjon over feil eller mangler må påberopes til Garderobeeksperten innen rimelig tid etter at kjøper har eller burde oppdaget feilen/mangelen. Den absolutte fristen for å reklamere er fem år.
Reklamasjon må meddeles via e-post til post@garderobeeksperten.no Bildedokumentasjon må legges ved.

Garderobeeksperten har rett til å foreta utbedring av berettigede reklamasjoner. Slik utbedring (retting eller omlevering) må skje innen rimelig tid som er vanlig for bransjen. Hensyn må i slike tilfelle tas til at våre varer er spesialfremstillinger og at det derfor kan ta noe tid å få erstatningsvarer produsert.

Garderobeeksperten har rett til to utbedringsforsøk for hver feil eller mangel.

Hvis Garderobeeksperten foretar utbedring som angitt foran, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving. I andre tilfeller kan kjøper kreve prisavslag, heving eller/ og erstatning.

Kjøper har likevel ikke rett til erstatning, hvis kjøper får utbedret reklamasjonen selv eller av tredjepart og hvis selger på denne måten fratas retten til utbedring for egen regning.

Kjøper kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen. Kjøper har likevel ikke rett til å holde tilbake et større beløp enn det som gir betryggende sikkerhet for kravet. Gjør kjøper gjeldende motkrav uten hjemmel (f.eks. ved forgjeves påberopelse av mangel) eller tilbakeholder et beløp som ligger utenfor det som kan anses «betryggende», kan selger kreve forsinkelsesrenter på urettmessig tilbakeholdt beløp.

Dersom det viser seg at de påberopte feil og mangler likevel ikke utgjør en mangel i forbrukerkjøpslovens forstand, forbeholder Garderobeeksperten seg retten til å kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.

Ved kjøp uten montasje: Undersøkelse. Fraktskader. Reklamasjon
Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse.

Er det skader på varene eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet.

Kvittering uten anmerking for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort.

Hvis kjøper ikke er til stede når varene leveres, regnes levering som skjedd med kvittering uten anmerking for mottakelse av eventuelt skadede varer.
Varer med feil eller mangler må ikke monteres. Kjøper har ikke reklamasjonsrett på varer med feil eller mangler som er montert.
Ved fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart og alltid før montering. Bildedokumentasjon må legges ved. Reklamasjon meldes på e-post til post@garderobeeksperten.no

Garanti
Ved å velge en kvalitetsgarderobe fra Garderobeeksperten får du garantier som strekker seg langt utover gjeldende grenser for forbrukerkjøpsloven.

En garanti er ikke det samme som en reklamasjon. Reklamasjon er den klageretten man har etter forbrukerkjøpsloven. Lovens absolutte klagefrist er i ditt tilfelle fem år. En garanti er et frivillig tilbud om klagerett fra selgeren. Garantien gir deg alltid større rettigheter enn loven gir.

Vi garanterer ikke at det aldri skal skje noe galt med våre varer, men skulle du være uheldig er det greit å vite at du har utvidet klagerett i forhold til dine rettigheter etter forbrukerkjøpsloven:

- 10 års garanti på laminatplater
- 15 års garanti på hjul og skinner
- 30 års garanti på trådkurver
Garantien forutsetter er at monterings- og vedlikeholdsveiledningen er fulgt.

Force majeure
Er Garderobeeksperten forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av force majeure-forhold, herunder men ikke begrenset til, arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den (så som brann, krig, terror, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt), kan Garderobeeksperten ansvarsfritt utsette levering eller helt eller delvis annullere ordren etter eget valg ved meddelelse til kjøper hurtigst mulig.

Angrerett
Alle varer som bestilles hos oss, blir spesialfremstilt på bakgrunn av kjøpers spesialmål og ikke minst på bakgrunn av kjøpers individuelle behov og ønsker.

Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner.

Avbestilling og endring av ordre
Før levering har kjøper rett til endring av ordre eller avbestilling, forutsatt at han dekker selgers tap som følge av endringen eller avbestillingen. Ved avbestilling av spesialtilpassede varer bør selgers tap i utgangspunktet være begrenset til de utgifter selger har hatt med å få solgt varen videre. I praksis lykkes selger imidlertid sjelden i å selge den spesialtilpassede varen videre. Selgers tap vil derfor oftest utgjøre den fortjeneste han tapte som følge av avbestillingen.
Etter levering har kjøper ingen avbestillingsrett.

Heving på grunn av manglende betaling
Selgeren kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling og kreve salgstingen tilbakelevert selv om varene allerede er overtatt av kjøperen. Forsinket betaling foreligger når selgeren ikke har mottatt hele kjøpesummen innen forfallsdato, og utgjør vesentlig kontraktsbrudd. Dette gjelder likevel ikke så langt kjøperen godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor forbrukerens kontroll som han eller hun ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Selgeren kan kreve erstatning for det tapet han eller hun lider i anledning heving/ tilbakeføring av ytelser.

Endring i vilkårene
Garderobeeksperten forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Det vil imidlertid være lovgivningen og avtalevilkårene på avtaleinngåelsestidspunktet som gjelder i forholdet mellom partene.

Tvister og lovvalg
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, skal tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold bringes inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Oppdatert 03.01.2020